Personuppgifter

Välkommen till Alter Assistans! Var god ange dina personuppgifter i formuläret nedan.

Namn *
Namn
Har beställt utdrag ur belastningsregistret *
Se information här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Tystnadsplikt och sekretess *
Alla Alter assistans anställda är underställda tystnadsplikt. Uppgifter om kunders personliga förhållanden är sekretessbelagda och regleras genom bl.a. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). 29 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lyder enligt följande: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”. Lagen skyddar våra kunders integritet vilket innebär att du endast får lämna information om kunders privata uppgifter till berörda inom Alter assistans som har behov av dessa uppgifter för att kunna utföra visst arbete. Om behov uppstår av att lämna information till andra personer ska medgivande, helst skriftligt, inhämtas från kunden och/eller kundens företrädare. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § Brottsbalken. Tystnadsplikten är livslång och gäller oberoende om medarbetarens anställning har upphört eller ej.
Har körkort *
Tillgång till bil *
Namn och telefonnummer
Finns någon hälsoinformation som vi som arbetsgivare skall känna till?
Jag godkänner att Alter Assistans lagrar denna information *